ربات توانبخشی هوشمند

ربات Cyberlegs یک ربات توانبخشی هوشمند بوده که اجازه می‌دهد از گشتاور مشترک و سینماتیک چرخه قدم زنی انسان با حفظ اتصالات سازگار و کاهش مصرف انرژی در طول راه رفتن باشد.
این نمونه اولیه دارای یک زانو غیر فعال و یک مچ پا فعال است که برای کاهش مصرف انرژی به کار می‌روند. ربات Cyberlegs گشتاور لازم را در مچ پا و زانو برای یک فرد 80 کیلوگرمی در هنگام راه رفتن روی سطح زمین فراهم می‌کند و انرژی را از زانو تا مچ پا انتقال می‌دهد تا کار موتور را کاهش دهد. ویژگی‌ها:
منبع: robot.cfp.co.ir