گارسون رباتیک در چین استخدام شد.

یک شرکت چینی گارسون رباتیکی با ظاهر گربه ساخته که می تواند غذای مشتریان را به سرمیز آنها ببرد و قادر به مسیریابی در رستوران است.
در نمایشگاه CES۲۰۲۰ یک گارسون رباتیک با صورت دیجیتالی گربه ای رونمایی شده که می تواند ظرف های غذا را حمل کند و در رستوران مسیر خود را بیابد. اگر فردی گوش ربات را نوازش کند، گجت نسبت به آن واکنش نشان می دهد.
شرکت چینیPudu Tech ربات «بلابات»( BellaBot )را برای رستوران ها ساخته است. این گارسون رباتیک بانمک فقط یکی از دستگاه های خودکاری است که در نمایشگاه CES۲۰۲۰ میلادی رونمایی شده است. در کنار آن رباتی نیز در نمایشگاه رونمایی شده که می تواند حرکات یوگا و تای چی را نیز انجام دهد.
«بلابات» می تواند در محیط هایی مملو از موانع مسیریابی کند. این ربات دارای ۴ طبقه است و می تواند بشقاب ها را روی آن حمل کند. کارگران انسانی باید بشقاب های غذا را روی طبقات قرار دهند و گارسون رباتیک گربه ای هنگام تحویل غذا به مشتری با میومیوکردن به آنها هشدار می دهد.
اگر مشتری با نوازش گوش گربه از ربات تشکر کند، صورتکی خوشحال روی نمایشگر آن ظاهر می شود. جالب آنکه اگر مشتری بیش از حد ربات را نوازش کند نیز، گجت واکنش نشان می دهد. به گفته طراح ربات، در صورتیکه مشتری در انجام وظایف دستگاه اختلال ایجاد کند، ربات عصبانی می شود.
منبع: http://news.bazarekar.ir