برداشت سریع میوه با ربات میوه‌‌چین Sweeper

این ربات وظیفه چیدن میوه ها را برعهده دارد . ربات Sweeper یک ربات چیدن میوه هوشمند بوده که در یک گلخانه تجاری تولید شده است.
طراحی ربات Sweeper به گونه‌ای است که در یک سیستم کشت ردیفی کار نموده و یک محصول دارای میوه‌های غیر خوشه‌ای و انسداد برگ را پشتیبانی می‌نماید. تست‌ها در یک گلخانه تجاری با یک سیستم ۲ طبقه V-type کاشت انجام شد. نتایج اولیه آزمون نشان داد که با استفاده از یک محصول تجاری قابل تجدید برای تقلید از شرایط مورد نیاز قابل بهره برداری است.
منبع: robot.cfp.co.ir